ვებ-გვერდი შემუშავების პროცესშია
თბილისი (ცენტარლური ოფისი)

მისამართი: გაზაფხულის ქ. #61, თბილისი 0186, საქართველო

ტელ./ფაქსი: +995 32 253 64 86/87

ელ. ფოსტა: biofarm@elkana.org.ge

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა"